ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM versus založení živnosti

Pokud uvažujete o založení společnosti s ručením omezeným, musíte splnit několik zákonných podmínek. Založení živnosti představuje jeden z prvních kroků, pokud se vydáte na cestu řádného a zákonného podnikání. Založení živnosti bývá pro většinu začínajících podnikatelů také prvním setkáním s mocí úřední, tedy se státními úřady. Zde se jedná konkrétně o živnostenský úřad, který Vám na základě žádosti o živnostenské oprávnění vydá živnostenský list. Aby Vám byl vydán živnostenský list a mohli jste začít podnikat, musíte splnit několik zákonných podmínek, o kterých se zmíníme. Je pravda, že náročnost tohoto aktu se v posledních letech poněkud zjednodušila, ale stále na Vás čeká řada povinností a zákonných podmínek. Ovšem k založení společnosti s ručením omezeným neodmyslitelně patří také založení živnosti, bez které prostě podnikat nelze.

Založení živnosti se týká fyzických i právnických osob, kteří si stanový svůj předmět podnikání a následně odpovídající živnostenské oprávnění.

Definice živnosti

 • Živností se rozumí a je, soustavná činnost provozovaná samostatně, pod vlastním jménem, na svou vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Živnostenským zákonem.
 • Rozdíl mezi podnikáním obecně a živnostenským podnikáním je v tom, že živnostenské podnikání spadá zcela pod Živnostenský zákon, který ho definuje a řídí.
 • Zákon se vztahuje jak na osoby fyzické, tak na osoby právnické s tím, že jeden podnikatel může mít i více živností, ale podmínkou je, aby na každou z nich měl samostatné živnostenské oprávnění.

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

Základní znaky pro živnost

 • Prvním předpokladem a znakem živnosti je, že se musí jednat o činnost soustavnou a ne nahodilou, jednorázovou nebo příležitostnou.
 • Tato činnost musí být provozována zcela samostatně.
 • Činnost musí být vykonávaná podnikatelem pod jeho vlastním jménem.
 • Současně tuto činnost musí podnikatel vykonávat na svou vlastní zodpovědnost.
 • Prvotním cílem této činnosti je dosažení zisku. (Reálně může být vykázána i ztráta, což živnost jako takovou nijak neomezuje na činnosti)
 • Podnikatel musí splňovat veškeré podmínky stanovené Živnostenským zákonem a poté již může uvažovat o založení společnosti s ručením omezeným.

Druhy živností

 • Živnosti jsou rozděleny do dvou základních skupin, na živnosti koncesované a živnosti ohlašovací.

Živnosti koncesované

 • Koncesované živnosti smějí být, podle zákona, provozovány pouze na základě udělené koncesní listiny, tedy koncese.
 • Činností spadajících pod koncesované živnosti je celá řada a jejich seznam je uveden v Živnostenském zákoně.
 • Ke koncesovaným živnostem patří například prodej zbraní a střeliva, pyrotechnika nebo provozování taxislužby.
 • Účelem živností koncesovaných je nejen splnění zákonných podmínek pro tyto činnosti ale také jakási regulace těchto živností ze strany státu.

Živnosti ohlašovací

 • Všechny živnosti, které spadají do této skupiny živností ohlašovacích, musí pro své provozování splňovat zákonné podmínky a odbornou způsobilost, to neplatí u živností tzv. volných.

Živnosti řemeslné Živnosti vázané Živnosti volné

Podmínkou prvních dvou ohlašovacích živností je odborná způsobilost a splnění zákonem daných podmínek. Zákonem dané podmínky je například patřičné vzdělání nebo délka vykonané praxe v tom daném oboru. Pro třetí uvedený druh ohlašovací živnosti, tedy živnosti volné, není potřebná odborná způsobilost.

Změny živnosti

 • V případě, kdy se rozhodne podnikatel oznámit nějakou změnu ve své živnosti, použije tzv. změnový list.

Změnový list

 • Jedná se o speciální dvoustránkový tiskopis, kterým lze ohlásit veškeré změny v živnostenském podnikání.
 • Výhodou změnového listu je, že změny lze takto jednoduše ohlásit nejen vůči živnostenskému úřadu, ale také vůči všem dotčených dalším úřadům.
 • Změnový list ale neslouží pro registraci živnosti a není tedy určen jako začátek podnikání, ale pouze pro změny již registrované činnosti podnikatele, živnostníka.

Zrušení živnosti

 • Živnostenské oprávnění zaniká následujícími možnými způsoby.
 • Smrtí podnikatele (Po skončení řízení o dědictví, mohou pokračovat v živnosti osoby, které nabyli majetkového práva vztahující se k provozování živnosti.)
 • Zánikem právnické osoby (Pokud existuje další společník jako právní nástupce, může potom pokračovat v živnosti na základě oprávnění svého předchůdce.)
 • Uplynutím stanovené určené doby živnostenského oprávnění
 • Výmazem zahraniční osoby nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku.